Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości nr 36/55 w Tuchowie

Burmistrz Tuchowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Tuchowie oznaczonej jako działka nr 36/55 o powierzchni 0,5803 ha, na czas określony tj. 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 2 901,50 zł
Wadium ustalono na kwotę: 2 000,00 zł
Do wylicytowanej stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne przystępujące do przetargu winny posiadać:
– kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzji na nadaniu nr REGON, NIP,
– oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS-u – data wystawienia nie przekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia oferty,
– oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy,
– potwierdzenie wpłaconego wadium (nie są przyjmowane wydruki z kont internetowych bez oryginalnych pieczęci banku).

Osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, po odbytym przetargu w terminie 7 dni dostarczą do urzędu wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21.11.2016r. w Banku Spółdzielczym w Bieczu Filia w Tuchowie na konto urzędu nr 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 i na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty komisja dopuszcza do udziału w przetargu.

Za datę wpływu wadium uznaje się się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet zapłaty czynszu dzierżawnego.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio:
– odwołania przetargu;
– zamknięcia przetargu;
– unieważnienia przetargu;
– zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Tuchowie, Ratusz, sala narad – w dniu 25.11.2016r. o godz. 9:00.

Szczegółowych informacji udziela burmistrz Tuchowa w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerem telefonu: 14 6 525 176.

Burmistrz Tuchowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Tuchów, dnia 2.11.2016 r.

Skip to content