Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Tuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Tuchów.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 18.12.2015r.

1. Lokalizacja: Buchcice.
2. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 456 o powierzchni 0,61 ha, objęta KW TR2T/00040169/7, własność Gmina Tuchów
3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Buchcice posiada dostęp do drogi publicznej.
4. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: bez zobowiązań
5. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla wsi: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice, Trzemesna, Zabłędza uchwalonego uchwałą nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 października 2007r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 133 z dnia 27 lutego 2008r. poz. 890, obowiązującą od dnia 29 marca 2008r. powyższa działka znajduje się:
– częściowo w terenie oznaczonym symbolem planu A.18 R – przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze, upraw ogrodniczych, dopuszcza się: istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego i drogi dojazdowe o szerokości 5-10 m, sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, zalesianie gruntów rolnych bezpośrednio przylegających do istniejących lasów lub terenów przeznaczonych pod zalesienie, ogrodzenia, zakaz zabudowy innej niż wymienionej powyżej,
– częściowo w terenie oznaczonym symbolem A.5MN – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające: usługi wbudowane – maksymalnie do 30 % powierzchni całkowitej budynku, urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, zasady i ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zabrania się lokalizowania w granicach terenu obiektów kubaturowych i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów znacząco oddziałujących na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe, w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 20 000,00 zł + podatek VAT od części przeznaczonej pod zabudowę.
7. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości, winna wpłynąć na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie, 59 8627 0001 2023 9000 2645 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, do dnia podpisania umowy sprzedaży. W dniu podpisywania umowy w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na ww. koncie.
8. Termin i miejsce przetargu: 17 marca 2016r., godz. 10:30, budynek Ratusza, pok. nr 10 – sala narad.
9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: wadium – 2 000,00 zł /słownie: dwa tysiące złotych/ należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, najpóźniej do dnia 11.03.2016r. i na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty komisja dopuszcza do udziału w przetargu.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.
12. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio:
– odwołania przetargu;
– zamknięcia przetargu;
– unieważnienia przetargu;
– zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku gdy nabywany grunt miałby stanowić wspólność małżeńską, do przetargu winny stawić się obydwoje małżonkowie.
13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
14. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Tuchowa.
15. Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.
16. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Tuchów przyczyny.
17. Kontakt: 14 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Buchcicach.

Tuchów, dnia 3.02.2016r.

Skip to content