Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Remont „Sokoła”: przekazanie placu budowy

Modernizacja zabytkowego budynku „Sokoła” w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych staje się faktem. W ostatnich dniach nastąpiło przekazanie placu budowy firmie “DALMINE” Krzysztof Więcek (33-172 Siedliska 133 B), z którą 13 lutego 2018 r. Burmistrz Tuchowa podpisał umowę na kwotę 2 280 542,24 zł brutto.

Modernizacja budynku „Sokoła” obejmuje następujące prace:
Roboty remontowo – budowlane:
– kanalizację deszczową i drenaż opaskowy,
– izolację pionową ścian z podbiciem fundamentów,
– schody do muzeum miejskiego,
– stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna,
– adaptacja pomieszczeń piwnicznych,
– instalacje elektryczne zewnętrzne,
– instalacje elektryczne wewnętrzne
Remont elewacji:
– cokół – czyszczenie, uzupełnienia – częściowe skucie i położenie nowego cokołu,
– ściany – czyszczenie, uzupełnienia
– wieżyczki – wymiana pokrycia dachowego, obróbek, więźby, częściowa naprawa
Roboty drogowe – remont otoczenia wokół obiektu:

– zdjęcie i położenie kostki oraz wyczyszczenie wyłącznie w zakresie robót kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego.
Schody główne i boczne – przebudowa:
– schody zewnętrzne główne od strony zachodniej,
– schody zewnętrzne boczne od strony południowej,
– schody zewnętrzne boczne od strony północnej.

Inspektorem nadzoru z ramienia Gminy Tuchów jest Franciszek Kłusek – inspektor odpowiedzialny za roboty budowlane i instalacyjno-sanitarne oraz Tomasz Rogóż – inspektor odpowiedzialny za roboty elektryczne.

Koordynatorem wszystkich prac z ramienia Gminy Tuchów jest Marek Mężyk – kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej.

Termin zakończenia prac zgodnie z umowa upływa 31 października 2018 r.

Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś 6 Dziedzictwo regionalne; działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego; poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

Skip to content