Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rokowania na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej

Działając na podstawie przepisu art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2015r. poz. 782 ze zm.) oraz §25 i 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490), po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym. Burmistrz Tuchowa ogłasza rokowania na zbycie, stanowiących własność Gminy Tuchów nieruchomości położonych w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej (dalej „TSAG”), j.n.:

1. Lokalizacja: Tuchów, ul. Długa.

2. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów, ceny wywoławcze oraz wysokość zaliczki:

1) nieruchomość złożona z działek nr 41/12 i 41/16 o łącznej powierzchni 0,5610 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 114 675,00 zł + podatek VAT.
Zaliczka w wysokości 12 000,00 zł.
2) nieruchomość złożona z działki nr 41/17 o powierzchni 0,3240 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 725,00 zł + podatek VAT.
Zaliczka w wysokości 9 000,00 zł.
3) nieruchomość złożona z działki nr 41/20 o powierzchni 0,3070 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 375,00 zł + podatek VAT.
Zaliczka w wysokości 8 000,00 zł
4) nieruchomość złożona z działki nr 41/22 o powierzchni 0,3495 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 65 400,00 zł + podatek VAT.
Zaliczka w wysokości 7 000,00 zł
5) nieruchomość złożona z działek nr 41/9 i 41/13 o łącznej powierzchni 0,4347 ha objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 875,00 zł + podatek VAT.
Zaliczka w wysokości 12 000,00 zł.
6) nieruchomość złożona z działek nr 41/10 i 41/14 o łącznej powierzchni 0,4624 ha , objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 112 325,00 zł + podatek VAT.
Zaliczka w wysokości 12 000,00 zł.
7) nieruchomość złożona z działek nr 41/11 i 41/15 o łącznej powierzchni 0,4858 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 116 825,00 zł + podatek VAT.
Zaliczka w wysokości 12 000,00 zł
8) nieruchomość złożona z działki nr 41/18 o powierzchni 0,3278 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 475,00 zł + podatek VAT.
Zaliczka w wysokości 8 500,00 zł
9) nieruchomość złożona z działki nr 41/21 o powierzchni 0,3168 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 775,00 zł + podatek VAT.
Zaliczka w wysokości 8 000,00 zł.

3. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania:

1) Nieruchomości wolne są od obciążeń i innych zobowiązań oraz posiadają dostęp do drogi publicznej.

2) Sprzedaż nieruchomości obostrzona zostanie obowiązkiem ich zagospodarowania przez nabywców, poprzez zlokalizowanie na terenie danej nieruchomości przedsiębiorstwa o przedmiocie działalności zgodnym z warunkami TSAG, w tym w szczególności zakończenie w niżej podanym terminie realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektów produkcyjnych/usługowych (dalej jako „Inwestycji”) czego skutkiem będzie utworzenie na terenie strefy nowych, stałych miejsc pracy, w ilości odpowiednio:
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 1) – 5 nowych, stałych miejsc pracy;
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 2) – 3 nowe, stałe miejsca pracy;
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 3) – 3 nowe, stałe miejsca pracy;
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 4) – 3 nowe, stałe miejsca pracy;
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 5) – 5 nowych, stałych miejsc pracy;
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 6) – 5 nowych, stałych miejsc pracy;
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 7) – 5 nowych, stałych miejsc pracy;
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 8) – 3 nowe, stałe miejsca pracy;
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 9) – 3 nowe, stałe miejsca pracy;

Liczba nowych, stałych miejsc pracy winna być wskazana w tzw. Ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC-oryg. FTE) tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów).

3) Zakończenie Inwestycji – udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu winno nastąpić w terminie do 31.12.2016r. Utworzenie nowych miejsc pracy, udokumentowane co do treści i formy wg wiążącego nabywcę wskazania Gminy Tuchów nastąpi w terminie do 31.12.2016r.

4) W przypadku zwłoki w zakończeniu Inwestycji o którym mowa w pkt 3), Gmina Tuchów może obciążyć nabywcę karą umowną w wysokości 0,2% ceny sprzedaży brutto, za każdy dzień zwłoki.

5) W przypadku zwłoki w utworzeniu nowych, stałych miejsc pracy zgodnie z pkt 2) i 3), Gmina Tuchów może obciążyć nabywcę karą umowną w wysokości 0,2% ceny sprzedaży brutto, za każdy dzień zwłoki.

6) Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie pkt 4) i 5) nie może przekroczyć wysokości 200% ceny sprzedaży brutto. Gmina Tuchów zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

7) Możliwość naliczenia przez Gminę Tuchów kar umownych określonych w ust. 4) i 5) zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 200% ceny sprzedaży brutto.

8) Z zastrzeżeniem prawnych skutków ustanowionej zgodnie z pkt 7) hipoteki, w razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) właścicieli nieruchomości terminów jej zagospodarowania oraz utworzenia nowych, stałych miejsc pracy zgodnie z pkt 2) i 3), obowiązek zapłaty kar umownych będzie ciążyć nadal na nabywcy.

9) Niezależnie od kar umownych z pkt. 4) i 5) w przypadku nie wywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości oraz utworzenia nowych, stałych miejsc pracy w ilości wskazanej odpowiednio do konkretniej nieruchomości w pkt 2), Gmina Tuchów zastrzeże sobie prawo jej odkupu (od każdoczesnego właścicela nieruchomości) do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o naliczone kary umowne. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej przenoszącej własność i księdze wieczystej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów – dla miasta Tuchowa, uchwalonego Uchwałą Nr XVII/144/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2008 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 300 z dnia 12 maja 2008 r. poz. 1999, obowiązującą od dnia 12 czerwca 2008 r. zmienionego Uchwałą Nr XLIII330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla Miasta Tuchowa – II etap zmiany, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014r. pod poz. Nr 1164, obowiązującą od dnia 12 marca 2014r.,

przeznaczone do zbycia nieruchomości znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: 5 P – przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Dokładny opis dotyczący przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego poszczególnych nieruchomości, wynikający z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, pok. Nr 5. Plan miejscowy dostępny jest również na stronie internetowej www.bip.tuchow.pl.
Nieruchomości są uzbrojone w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Istnieje możliwość przyłączeń do sieci energetycznej za pośrednictwem usytuowanej na działce nr 74/12 stacji trafo.

5. Warunki dodatkowe i szczegółowe:

O nabycie nieruchomości mogą ubiegać się podmioty, które:
1) nie są w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej, ani nie są zagrożone takimi procesami,
2) nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatki dochodowe i podatki lokalne,
3) dają gwarancję odpowiedniego potencjału rozwojowego i inwestycyjnego,
4) będą prowadzić działalność gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska przyrodniczego i ludzi, zarówno dla pracowników, jak i mieszkańców gminy, a szczególnie będą przestrzegać wymogów Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, na którym znajduje się Miasto Tuchów a zarazem Tuchowska SAG,
5) zapewnią utworzenie na terenie strefy nowych, stałych miejsc pracy, co najmniej w ilości określonej ust.3 pkt 2). Przed przystąpieniem do rokowań, uczestnik rokowań winien zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz wszelkimi ograniczeniami związanymi z prowadzeniem działalności w TSAG (w szczególności na terenie strefy nie może powstawać infrastruktura turystyczna, handlowa i mieszkaniowa).

6. Na zbycie nieruchomości zostały przeprowadzone dwa przetargi nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym:

– pierwszy: 30.01.2015 r. i 29.04.2015 r,
– drugi: 03.07.2015 r.

7. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów. pok. nr 4 tel. 14 6525 474 wew. 19 i 18 w dniach od poniedziałki do piątku w godzinach 9.00 do 15.00.

8. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 07.09.2015r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów. Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób: „Rokowania 10.09.2015r. – działka/działki nr ……., poł. w Tuchowie (TSAG)”. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z wszelkimi warunkami rokowań i zbycia nieruchomości, przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, w szczególności spełnia warunki określone w ust.5.
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

9. Rokowania na zbycie nieruchomości odbędą się w dniu 11 września 2015r., odpowiednio dla nieruchomości:

– nieruchomość określona w ust.2 pkt 1) – godz. 9.00
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 2) – godz. 9.30
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 3) – godz. 10.00
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 4) – godz. 10.30
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 5) – godz. 11.00
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 6) – godz. 11.30
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 7) – godz. 12.00
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 8) – godz. 12.30
– nieruchomość określona w ust. 2 pkt 9) – godz. 13.00.
w budynku Urzędu Miejskiego w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, pok. 10.

10. Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki (osobno na każdą nieruchomość w odniesieniu do rokowań na zbycie, której oferent zamierza przystąpić), w wysokości określonej w ust.2. Zaliczkę należy przelać na rachunek Urzędu Miejskiego w Tuchowie nr 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004, prowadzone przezBank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, w terminie do dnia 07.09.2015r., podając oznaczenie nieruchomości, której zbycia rokowania mają dotyczyć.

11. Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

1) Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
2) Dokument tożsamości.
3) Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzienabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
4) Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań.
5) Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
6) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
7) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2015r. poz. 782 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490).
8) Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

12. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony jako nabywca nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie (jednak nie wcześniej niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu lub odwołaniu rokowań, na wskazane prze nich konto.

13. Uczestnik rokowań, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyniku rokowań (w tym przypadku od dnia przetargu), może wnieść umotywowane zastrzeżenia na czynności komisji do Burmistrza Tuchowa.

14. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

15. Koszty notarialne oraz opłaty sądowe pokrywa w całości nabywca.

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy danej nieruchomości.

17. Kontakt tel. do Sprzedającego: (14) 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Tuchowie.

Tuchów, dnia 6.08.2015r.

Skip to content