Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ruszył „Kapitał Ludzki”

W Gminie Tuchów ruszył projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt „Przez wszechstronny rozwój do sukcesu” realizowany jest w okresie od 01.10.2009 do 30.11.2010 roku w Szkołach Podstawowych w Lubaszowej, w Dąbrówce Tuchowskiej, Piotrkowicach i w Łowczowie. Nasze szkoły uzyskały dofinansowanie w wysokości 447 650,00 PLN dzięki sumiennej i rzetelnej pracy dyrektorów tych szkół. Jest to projekt innowacyjny. Dotychczas nie były prowadzone zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno-wyrównawcze na tak wielką skalę w tych szkołach. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji kluczowych uczniów mających zasadniczy wpływ na dalszą edukację oraz podniesienie jakości kształcenia. Uczniowie będą pogłębiać wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach: informatycznej, językowej, dziennikarskiej, matematyczno-przyrodniczej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, krajoznawczo-turystycznej, szachowej. Ponadto prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, spotkania z psychologiem dla uczniów i rodziców, zajęcia świetlicowe. Wszyscy uczniowie będą uczestniczyć w wycieczkach do Krakowa, Wieliczki, natomiast uczniowie klas starszych poznają naszą stolicę. Zaplanowano wiele wyjazdów o charakterze turystyczno-krajoznawczym w celu poznania uroków naszej „małej ojczyzny”. Dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w zimowisku oraz w półkoloniach letnich. Szkoły wzbogacą się o nowoczesne pomoce dydaktyczne, które będą służyć uczniom w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu zadań.

Koordynator projektu Bernadeta Wróbel

Skip to content