Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 21 kwietnia (środa), na godzinę 12:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.

Program XLIV sesji Rady Miejskiej w Tuchowie 21 kwietnia 2010 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Tuchów za 2009 rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli budżetu za rok 2009.
8. Absolutorium dla Burmistrza Tuchowa.
9. Podejmowanie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań dotyczących budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowościach Dąbrówka Tuchowska i Siedliska oraz zawarcie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
b) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Tuchowie za rok 2009,
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Tuchowie za rok 2009,
e) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
f) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
g) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
h) w sprawie zmian w Uchwale nr XLIII/326/2010 RM z dnia 31.03.2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Stworzenie Międzynarodowej Sieci Współpracy Małych Miast Europejskich” w ramach MRPO, Oś Priorytetowa 8,
i) zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Skip to content