Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446 ze zmianami) zwołuję czterdziestą sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą uprzejmie zapraszam w dniu 24 maja 2017 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 13:00 w sali posiedzeń w ratuszu (Ip.) przy ul. Rynek 1 w Tuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Tuchów za 2016 rok:
1) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tuchów za 2016 rok;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego:
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Tuchowa;
4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuchowie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Tuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
7. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tuchów za 2016 rok;
2) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2016 rok;
3) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Publicznemu Przedszkolu w Łowczowie;
4) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów;
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów;
6) w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 roku Wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuchów na lata 2017 – 2029;
7) w sprawie zmian w Uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 roku – uchwała budżetowa gminy Tuchów na 2017 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady Miejskiej

Skip to content