Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446 ze zmianami) zwołuję czterdziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą uprzejmie zapraszam w dniu 28 czerwca 2017 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 13:00 w sali posiedzeń w ratuszu (Ip.) przy ul. Rynek 1 w Tuchowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu w Starostwie Powiatowym w Tarnowie za 2016 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” za 2016 rok.
8. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Tuchów za pomocą instrumentu płatniczego,
2) w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 roku wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuchów na lata 2017 – 2029;
3) w sprawie zmian w Uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 roku – uchwała budżetowa gminy Tuchów na 2017 rok;
4) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów;
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa;
6) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchów na lata2017 – 2021;
7) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Tuchowie;
8) w sprawie rozpatrzenia skargi;
9) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchowie;
10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu tarnowskiego.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady Miejskiej

Skip to content