Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 30 września 2009 r. (środa), na godzinę 12:00.

Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Prezentacja działalności stowarzyszeń i związków (Miłośnicy Tuchowa, Wędkarze, PTTK).
7. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. – informacja.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli budżetu gminy za I półrocze 2009r.
10. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchów na lata 2009-2015,
2) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/390/02 z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie oraz nadania jej statutu,
3) w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/125/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,
5) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
6) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2009 nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2008 roku.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Skip to content