Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Skutki smogu w gminie Tuchów – konkurs plastyczny dla uczniów szkół

Stowarzyszenie „Eko Aura Małopolska” (Powietrze Tuchów) oraz Dom Kultury w Tuchowie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci pt. „Skutki smogu w gminie Tuchów”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

Informacje ogólne:
1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie „Eko Aura Małopolska” oraz Dom Kultury w Tuchowie. Prowadząca konkurs Małgorzata Michalik.
2. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Tuchowa.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Skutki smogu w gminie Tuchów”.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół z terenu miasta i gminy Tuchów.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Domu Kultury w terminie do 14 kwietnia 2017 roku.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami plastycznymi, własnymi, wykonanymi techniką kolażu, wcześniej niepublikowanymi.
3. Każdy z uczniów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4. W konkursie uczniowie mogą brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace, które nie będą podpisane – anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 późn. 926 z późn. zm”. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji w mediach danych personalnych oraz wizerunku uczestników konkursu w celach promocyjnych i kronikarskich. Jednocześnie uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na potrzeby promocji konkursu.
7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Ocena prac będzie się odbywać w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI.
3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
4. Ogłoszenie wyników zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców nastąpi podczas imprezy 3Maj się Zdrów Festival 3 maja 2017 r. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.powietrzetuchow.pl, www.tuchow.pl; www.dktuchow.pl; Facebooku oraz w „Kurierze Tuchowskim”.
5. Nagrodą główną w konkursie jest profesjonalny zestaw malarza.
6. Dodatkowo w obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe za II i III miejsce oraz wyróżnienia.
7. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również prawo do nieprzyznania nagród.
8. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na prezentację pracy podczas imprezy 3Maj się Zdrów Festival oraz na portalu www.powietrzetuchow.pl. Ponadto, prace będą prezentowane w holu w Domu Kultury w Tuchowie.
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie zwycięskich prac oraz ich fotografii na wszelkich polach eksploatacji.
3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
4. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronach internetowych: www.powietrzetuchow.pl; www.tuchow.pl oraz w szkołach podstawowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Tuchów, 31 stycznia 2017 roku

Skip to content