Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sprzedaż działek w strefie gospodarczej


Burmistrz Tuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Pierwsze przetargi na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 41/12 i 41/16, 41/17, 41/20, 41/22 odbyły się dnia 30 stycznia 2015r. Pierwsze przetargi na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 41/9 i 41/13, 41/10 i 41/14, 41/11 i 41/15, 41/18, 41/21, odbyły się dnia 29.04.2015r.

I. Lokalizacja: Tuchów, ul. Długa.

II. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i ceny wywoławcze i wysokość wadium:

1. nieruchomość złożona z działek nr 41/12 i 41/16 o łącznej powierzchni 0,5610 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 114 675,00 zł + podatek VAT.
Wadium w wysokości 12 000,00 zł

2. nieruchomość złożona z działki nr 41/17 o powierzchni 0,3240 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 725,00 zł + podatek VAT.
Wadium w wysokości 9 000,00 zł

3. nieruchomość złożona z działki nr 41/20 o powierzchni 0,3070 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 375,00 zł + podatek VAT.
Wadium w wysokości 8 000,00 zł

4. nieruchomość złożona z działki nr 41/22 o powierzchni 0,3495 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 65 400,00 zł + podatek VAT.
Wadium w wysokości 7 000,00 zł

5. nieruchomość złożona z działek nr 41/9 i 41/13 o łącznej powierzchni 0,4347 ha objęta KW TR2T/00066038/8, własność gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 875,00 zł + podatek VAT.
Wadium w wysokości 12 000,00 zł

6. nieruchomość złożona z działek nr 41/10 i 41/14 o łącznej powierzchni 0,4624 ha , objęta KW TR2T/00066038/8, własność gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 112 325,00 zł + podatek VAT.
Wadium w wysokości 12 000,00 zł

7. nieruchomość złożona z działek nr 41/11 i 41/15 o łącznej powierzchni 0,4858 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 116 825,00 zł + podatek VAT.
Wadium w wysokości 12 000,00 zł

8. nieruchomość złożona z działki nr 41/18 o powierzchni 0,3278 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 475,00 zł + podatek VAT.
Wadium w wysokości 8 500,00 zł

9. nieruchomość złożona z działki nr 41/21 o powierzchni 0,3168 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 775,00 zł + podatek VAT.
Wadium w wysokości 8 000,00 zł

III. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania:

1. Nieruchomości wolne są od obciążeń i innych zobowiązań oraz posiadają dostęp do drogi publicznej.

2. Sprzedaż nieruchomości obostrzona zostanie obowiązkiem ich zagospodarowania przez nabywców, poprzez zlokalizowanie na terenie danej nieruchomości przedsiębiorstwa o przedmiocie działalności zgodnym z warunkami TSAG, w tym w szczególności zakończenie w niżej podanym terminie realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektów produkcyjnych/usługowych (dalej jako „Inwestycji”) czego skutkiem będzie utworzenie na terenie strefy nowych, stałych miejsc pracy, w ilości odpowiednio:
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 1. – 5 nowych, stałych miejsc pracy,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 2. – 3 nowe, stałe miejsca pracy,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 3. – 3 nowe, stałe miejsca pracy,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 4. – 3 nowe, stałe miejsca pracy,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 5. – 5 nowych, stałych miejsc pracy,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 6. – 5 nowych, stałych miejsc pracy,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 7. – 5 nowych, stałych miejsc pracy,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 8. – 3 nowe, stałe miejsca pracy,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 4. – 3 nowe, stałe miejsca pracy.

Liczba nowych, stałych miejsc pracy winna być wskazana w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC-oryg. FTE) tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów).

3. Zakończenie inwestycji – udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu winno nastąpić w terminie do 31.12.2016 r. Utworzenie nowych miejsc pracy, udokumentowane co do treści i formy wg wiążącego nabywcę wskazania gminy Tuchów nastąpi w terminie do 31.12.2016 r.

4. W przypadku zwłoki w zakończeniu inwestycji o którym mowa w pkt 3., gmina Tuchów może obciążyć nabywcę karą umowną w wysokości 0,2% ceny sprzedaży brutto, za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku zwłoki w utworzeniu nowych, stałych miejsc pracy zgodnie z pkt 2. i 3., gmina Tuchów może obciążyć nabywcę karą umowną w wysokości 0,2% ceny sprzedaży brutto, za każdy dzień zwłoki.

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie pkt 4. i 5. nie może przekroczyć wysokości 100% ceny sprzedaży brutto. Gmina Tuchów zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

7. Możliwość naliczenia przez gminę Tuchów kar umownych określonych w ust. 4. i 5. zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 50% ceny sprzedaży brutto.

8. W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) właścicieli nieruchomości terminów jej zagospodarowania, kary umowne będą ciążyć nadal na nabywcy.

9. Niezależnie od kar umownych z pkt. 4. i 5. w przypadku nie wywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości oraz utworzenia nowych, stałych miejsc pracy w ilości wskazanej odpowiednio do konkretniej nieruchomości w pkt 2., gmina Tuchów zastrzeże sobie prawo jej odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o naliczone kary umowne. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

IV. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1. zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów – dla miasta Tuchowa, uchwalonego Uchwałą nr XVII/144/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2008 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 300 z dnia 12 maja 2008 r. poz. 1999, obowiązującą od dnia 12 czerwca 2008 r. zmienionego Uchwałą nr XLIII330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa – II etap zmiany, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014r. pod poz. Nr 1164, obowiązującą od dnia 12 marca 2014r.
przeznaczone do zbycia nieruchomości znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: 5P – przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Dokładny opis dotyczący przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego poszczególnych nieruchomości, wynikający z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, pok. nr 5. Plan miejscowy dostępny jest również na stronie internetowej www.bip.tuchow.pl

Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej za pośrednictwem istniejącej stacji trafo na działce nr 74/12.

V. Warunki dodatkowe i szczegółowe:

O nabycie nieruchomości mogą ubiegać się podmioty, które:
1. nie są w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej, ani nie są zagrożone takimi procesami,
2. nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatki dochodowe i podatki lokalne,
3. dają gwarancję odpowiedniego potencjału rozwojowego i inwestycyjnego,
4. będą prowadzić działalność gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska przyrodniczego i ludzi, zarówno dla pracowników, jak i mieszkańców gminy, a szczególnie będą przestrzegać wymogi Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, na którym znajduje się miasto Tuchów a zarazem Tuchowska Strefa Aktywności Gospodarczej,
5. zapewnią utworzenie na terenie strefy nowych, stałych miejsc pracy, co najmniej w ilości określonej ust.3 pkt 2).Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz wszelkimi ograniczeniami związanymi z prowadzeniem działalności w TSAG (w szczególności na terenie strefy nie może powstawać infrastruktura turystyczna, handlowa i mieszkaniowa).

VI. Przetargi na zbycie wymienionych nieruchomości odbędą się w dniu 3 lipca 2015r., odpowiednio:
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 1. – godz. 9.00
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 2. – godz. 9.30
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 3. – godz. 10.00
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 4. – godz. 10.30
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 5. – godz. 11.00
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 6. – godz. 11.30
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 7. – godz. 12.00
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 8. – godz. 12.30
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 9. – godz. 13.00
w budynku Urzędu Miejskiego w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, pok. 10.

VII. Warunkiem uczestniczenia w danym przetargu jest wpłacenie wadium osobno na każdą nieruchomość, w odniesieniu do przetargu na zbycie której oferent zamierza przystąpić. Wadium należy przelać na rachunek Urzędu Miejskiego w Tuchowie nr 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu filia w Tuchowie do dnia 26.06.2015r., podając oznaczenie nieruchomości, której zbycia przetarg ma dotyczyć. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.

VIII. Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium uczestniczy w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika do tego uprawnionego, w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, przedsiębiorcy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej.

IX. Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni na wskazane prze nich konto.

X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XI. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do burmistrza Tuchowa.

XII. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XIII. Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

XIV. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla gminy Tuchów przyczyny.

XV. Kontakt: 14 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tuchowie oraz tablicach samorządów mieszkańców w Tuchowie.

Skip to content