Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów

Burmistrz Tuchowa informuje, że można składać wnioski dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów oraz związanej z nim strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym prognozy oddziaływania na środowisko).

Zakres opracowania obejmie gminę Tuchów w jej granicach administracyjnych.

Wnioski mogą być składane w terminie do dnia 20 marca 2019 r.
1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów (pobierz formularz)
2. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Wnioski można składać na przygotowanym formularzu możliwym do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub ze strony internetowej.

Kliknij, aby pobrać formularz wniosku

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Tuchowa.

Procedura planistyczna jest prowadzona w oparciu o uchwałę nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Jest sporządzane przez burmistrza i uchwalane przez radę miejską oraz jest podstawą do późniejszego uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące aktualnie w gminie Tuchów studium zostało uchwalone w 2000 r. a następnie było zmienione w niewielkim zakresie w 2007 r. Biorąc pod uwagę duży upływ czasu od jego uchwalenia oraz sporządzane w oparciu o nie wielokrotne zmiany planów miejscowych, nie ma możliwości dokonywania kolejnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tuchów z zachowaniem warunku zgodności z ustaleniami studium. W związku z powyższym podjęto decyzję o sporządzeniu i uchwaleniu zmiany studium.

Przewidywany termin sporządzenia i uchwalenia studium to koniec 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski o zmianę zarówno studium jak i planu miejscowego złożone po uchwaleniu ostatniej zmiany planu miejscowego, tj. po dniu 26 października 2016 r. zostaną potraktowane jako wnioski do obecnie sporządzanej zmiany studium i będą rozpatrywane jednocześnie z tymi składanymi do 20 marca br.

Link do obwieszczenia w BIP: https://bip.malopolska.pl/umtuchow,m,213581,2019.html

Skip to content