Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Uczeń na wsi”

Informujemy o realizacji programu PFRON „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie” w roku szkolnym 2009/2010.

Celem programu jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
– posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
– zamieszkuje na terenie wsi,
– posiada średnie miesięczne dochody brutto osiągnięte w roku 2008 nieprzekraczające kwoty 1531,20 zł na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września 2009r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie ul. Jana Pawła II 4.

Skip to content