Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ważna umowa podpisana !

W dniu wczorajszym tj. 31 maja 2010r. została zawarta umowa na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”. Umowę w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jako Instytucji Wdrażającej podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Bolek, a w imieniu Beneficjenta Prezes Zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp.z o.o. Sławomir Jędrusiak.

Projekt będzie realizowany na terenie czterech gmin-udziałowców Spółki: gminy Tuchów, Ciężkowice, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski. Wartość projektu to 157 823 685,72 mln zł.
W ramach działań objętych projektem zostanie wykonanych ponad 100 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz ponad 50 km sieci wodociągowej. Dzięki temu zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej ponad 7.800 użytkowników, a do sieci wodociągowej prawie 4.000. Ponadto w ramach tego projektu zmodernizowane zostaną trzy oczyszczalnie ścieków, które będą unowocześnione pod względem technologicznym. Unowocześnione zostaną także dwa ujęcia wody: w Ciężkowicach i w Lubaszowej. Ujęcie w Lubaszowej stanie się podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców czterech gmin.
Umowa została podpisana dzięki współpracy i wieloletniemu wysiłkowi gmin, które dzięki realizacji projektu uzyskały możliwość skoku cywilizacyjnego dla Regionu.
Zakończenie prac w ramach projektu zaplanowano na koniec 2013r. zaś osiągnięcie efektu ekologicznego tzn. podłączenia do nowo wybudowanych sieci na koniec 2015r. Dotacja UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi: 95 313 646,23 mln zł.

Oto fotorelacja z podpisania umowy.

Skip to content