Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wykaz baz danych instytucji realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zgodnie z zapisami Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020, zatwierdzonego 29 kwietnia 2014 r. uchwałą nr 76 Rady Ministrów oraz wyznaczonych do realizacji dla organów samorządu terytorialnego – szczebel gminny działań: 3.1.3. Rozpowszechnianie informatorów, przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2., w podległych im pionach organizacyjnych publikuje wykaz zaktualizowanych baz danych z województwa małopolskiego instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (stan na czerwiec 2017 r.)

1. Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie – stan na styczeń 2017 r.
2. Informator teleadresowy instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
3. Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim
4. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie małopolskim
5. Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
6. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy

Skip to content