Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wymiana kotłów: prawie 3 mln zł na poprawę jakości powietrza w gminie Tuchów!

W minionym tygodniu ukazały się wyniki naboru wniosków w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego. Gmina Tuchów złożyła dwa wnioski na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe na nowe kotły wykorzystujące paliwa stałe i gazowe.

Miło nam poinformować, że obydwa wnioski uzyskały pozytywną ocenę i prawie 3 mln złotych trafi do mieszkańców gminy Tuchów, aby mogli oni wymienić swoje stare kotły na nowe ekologiczne i nowoczesne.

Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe
Kwota dofinansowania: 1 141 116,68 zł

Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe
Kwota dofinansowania: 1 773 717,40 zł

WAŻNA INFORMACJA: Z uwagi na trwające przygotowania do podpisania umowy pomiędzy Gminą Tuchów, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, prosimy mieszkańców o kontaktowanie się z Urzędem Miejskim tylko w sprawach reklamacji dotyczących ocen energetycznych. O wszelkich sprawach związanych z podpisywaniem umów pomiędzy Gminą Tuchów, a mieszkańcami będziemy informować każdego mieszkańca indywidualnie telefonicznie.

WAŻNE TERMINY

listopad 2017 – prawdopodobny termin podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy gminą Tuchów, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

grudzień 2017 – prawdopodobny termin podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Tuchowie w sprawie regulaminu przyznawania dotacji

I kwartał 2018 – prawdopodobny termin podpisywania umów o dofinansowanie wymiany kotłów z mieszkańcami

Informujemy również, że mając na uwadze wysoki poziom rezygnacji mieszkańców z udziału w projektach, wynikających z ustalonych na dotychczasowych zasadach kwotach dofinansowania do projektowanego źródła ciepła, Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynki i będzie odpowiednio wynosiło:

1) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
2) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
3) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
4) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie,

ale nie więcej niż 8 tys. zł.

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego, będzie nadal wynosiła:
– maksymalnie do 6 tys. zł (paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe) w przypadku budynku jednorodzinnego,
– maksymalnie 6 tys. zł (paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe) zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Jednocześnie informujemy, że zwrot kosztów za zakupiony kocioł, jest możliwy m.in. gdy:
1. budynek mieszkalny przeszedł pozytywnie ocenę energetyczną lub mieszkaniec zobowiąże się do wykonania prac termomodernizacyjnych w przypadku, gdy oceniany budynek nie spełniania przyjętego minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku:
Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:
– 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub
– 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych
(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej)
2. zostanie podpisana umowa o dotację pomiędzy mieszkańcem, a gminą określająca szczegółowe warunki rozliczenia dotacji.

Informacje dodatkowe:
– Koszty zakupu nowego kotła/instalacji nie zostaną zwrócone, jeżeli wymiana kotła nastąpi przed datą podpisania umowy mieszkańca z Gminą Tuchów.
– Moc projektowanego źródła ciepła zostaje określona w ocenie energetycznej budynku, a dofinansowanie przyznawane jest tylko i wyłącznie na moc określoną w ww. ocenie.
– Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zostaje również określone w ocenie energetycznej budynku.
– Dofinansowanie jest przyznawane tylko dla kotłów, które spełniają wymagania ekoprojektu (Ecodesign) w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. W przypadku zakupu innych urządzeń grzewczych, refundacja kosztów nie będzie przyznana.

Mieszkańcy, którzy planują wymianę kotła w ramach projektu proszeni są o zapoznanie się z listą niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu.
Lista zawiera zgłoszone urządzenia grzewcze – kotły i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym spalania paliw stałych: http://powietrze.malopolska.pl/wiedza/paliwa-stale/

Skip to content