Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XII sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Informujemy, że XII sesja Rady Miejskiej w Tuchowie odbędzie się w środę, 26 sierpnia 2015 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń tuchowskiego ratusza. Serdecznie zapraszamy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zmian w Uchwale nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuchów na lata 2015–2028,
2) w sprawie zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała budżetowa gminy Tuchów na 2015 rok,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gminy miasta Tarnowa,
4) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
5) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Tuchów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa,
7) w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
8) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
9) w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
10) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
11) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchów.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Skip to content