Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XIX sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam 29 lutego 2012 r. (środa) o godzinie 13:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w ratuszu, I piętro.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie
Ryszard Wrona

Program XIX sesji Rady Miejskiej w Tuchowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania z działalności rad sołeckich i rad osiedlowych w 2011 r.
7. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/320/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów – dla miasta Tuchowa,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa,
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa,
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego,
6) w sprawie zmian w uchwale nr XVI/114/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2012–2024”,
7) w sprawie zmian w Uchwale nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok,
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Skip to content