Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XIX sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 23 kwietnia 2008 r. (środa), na godzinę 11:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program XIX sesji Rady Miejskiej w Tuchowie
23 kwietnia 2008 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji usług medycznych przez spółkę pracowniczą.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2007 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli budżetu za rok 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Tuchowa.
10. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań dotyczących budowy chodników przy drogach powiatowych oraz zawarcie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
2) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
3) w sprawie wniesienia aportu do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tarnowie,
4) w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tarnowie,
5) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2008 nr XVI/124/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2007 r.,
6) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Tuchowie,
7) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Siedliskach,
8) w sprawie upoważnienia do występowania imieniem Rady Miejskiej w Tuchowie oraz ustanowienia pełnomocników,
9) w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Skip to content