Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XV sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 23 listopada (tj. środa), o godzinie 13:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń ratusza I p., Rynek 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji projektów z funduszy krajowych i unijnych.
7. Informacja o promocji Miasta i Gminy Tuchów.
8. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku,
2) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach,
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2012 na obszarze Gminy Tuchów,
5) w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
6) w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
7) w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
8) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Tuchów na rzecz Województwa Małopolskiego wybudowanego chodnika na drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Dąbrówka Tuchowska i w m. Siedliska,
9) w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Tuchowie,
10) w sprawie zmian w uchwale nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2011 – 2024,
11) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Skip to content