Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XVII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam 25 stycznia (środa), na godzinę 13:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń ratusza, I p., Rynek 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wrona

Program:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Planowane działania kulturalno – sportowe i promocyjne w roku 2012.
7. Szkolnictwo w gminie.
8. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tuchów na 2012 r.
2) w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej, Szkoły Podstawowej w Lubaszowej, Szkoły Podstawowej w Łowczowie i Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach w drodze umów osobom fizycznym,
3) w sprawie upoważnienia Burmistrza Tuchowa do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w kapitale zakładowym Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Spółki z o.o.,
4) w sprawie zmian w uchwale nr XVI/114/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2012 – 2024,
5) w sprawie zmian w Uchwale nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok,
6) w sprawie regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej w Tuchowie.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji Rady za 2011 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Skip to content