Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015, poz. 1515 ze zm.) zwołuję dwudziestą czwartą, nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Tuchowie na środę 6 kwietnia 2016 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 13:00 w sali posiedzeń w ratuszu, I p. ul. Rynek 1 w Tuchowie.

Program sesji:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Interpelacje radnych.
4) Podejmowanie uchwał:
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu tarnowskiego;
– w sprawie zmian w Uchwale nr XVIII/119/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuchów na lata 2016 – 2029;
– w sprawie zmian w Uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. – Uchwała budżetowa gminy Tuchów na 2016 rok.
5) Informacja na temat planowanych inwestycji w gminie Tuchów.
6) Odpowiedzi na interpelacje.
7) Zapytania i wolne wnioski.
8) Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady Miejskiej

Skip to content