Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXV sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zapraszamy na XXV sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam 26 września (środa) o godzinie 13:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń tuchowskiego ratusza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie
Ryszard Wrona

Program sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Wystąpienie Wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków w Tuchowie.
7. Wyniki edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
10. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zmian w Uchwale nr XXVII/224/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminy Tuchów,
2) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchów na lata 2012-2015,
3) w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Gminie Tuchów na lata 2012 – 2014,
4) w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchowie,
5) w sprawie zasad współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
6) w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art, 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,
7) w sprawie podziału gminy Tuchów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Tuchowie, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
8) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Dąbrówka Tuchowska oraz zawarcie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa,
10) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., z siedzibą w Tuchowie,
11) w sprawie zmian w uchwale nr XVI/114/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2012–2024,
12) w sprawie zmian w Uchwale nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Skip to content