Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXVI sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446) zwołuję dwudziestą szóstą sesję Rady Miejskiej w Tuchowie na środę 25 maja 2016r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 13:00 w sali posiedzeń w ratuszu, Ip. ul. Rynek 1 w Tuchowie.

Program sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tuchowa w okresie między sesjami.
6. Uhonorowanie listem gratulacyjnym zawodnika piłki siatkowej oraz jego opiekunów.
7. Informacja o stanie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.
8. Informacja kół łowieckich działających na terenie gminy Tuchów.
9. Ocena Zasobów pomocy społecznej w gminie Tuchów za 2015 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Tuchów i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powyższych sprawozdań.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu za 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
14. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/119/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuchów na lata 2016 – 2029;
2) w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. – Uchwała budżetowa gminy Tuchów na 2016 rok;
3) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Tuchowie
4) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa,
5) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Tuchów.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady Miejskiej

Skip to content