Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXXI sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016, poz. 446) zwołuję trzydziestą pierwszą, nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Tuchowie na środę 12 października 2016 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 13:00 w sali posiedzeń w ratuszu, I p. ul. Rynek 1 w Tuchowie.

Program sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec – faza II” w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/137/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady Miejskiej

Skip to content