Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXXV sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

25 stycznia 2017 r. odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Tuchowie. Poniżej przedstawiamy program.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Warunki wymiany pieców i ochrona powietrza w gminie Tuchów.
7. Ustalanie sieci szkół na terenie Gminy w związku z reformą oświaty.
8. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie nadania nazwy skwerowi w Tuchowie,
2) w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie budynku mieszkalnego wraz z działką oraz udzielenia bonifikaty,
4) w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” sp. z o. o. oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf,
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce,
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli organizowanego przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie,
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczycieli – instruktorów Pałacu Młodzieży w Tarnowie do prowadzenia zajęć judo,
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie – Filia w Tuchowie,
9) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
10) w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuchów”,
11) w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016 – 2023,
12) w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady oraz Rady Miejskiej w Tuchowie.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Skip to content