Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446 ze zmianami) zwołuję trzydziestą siódmą sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą uprzejmie zapraszam dnia 22 lutego 2017 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 13:00 w sali posiedzeń w ratuszu przy ul. Rynek 1 w Tuchowie na I p.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny.
7. Sprawozdanie z działalności rad sołeckich i osiedlowych.
8. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” sp z o.o. w Tuchowie;
2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
3) w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuchów na lata 2017 – 2029;
4) w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. – uchwała budżetowa gminy Tuchów na 2017 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie

Skip to content