Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapraszamy na sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam 28 grudnia (środa) o godzinie 13:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w ratuszu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie
Ryszard Wrona

Program:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów w kadencji 2009 – 2011.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchów na lata 2012 – 2024.
8. Uchwalenie budżetu gminy Tuchów na 2012 rok.
9. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuchów,
2) w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuchów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012,
3) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tuchów,
4) w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Tuchowa,
5) w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
6) w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie,
7) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tuchów,
8) w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
9) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych,
10) w sprawie nabycia udziałów za wkład pieniężny w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. w Tuchowie oraz wyrażenie zgody na dokonanie potrącenia umownego wierzytelności Gminy Tuchów z wierzytelnością Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o.
11) w sprawie zmian w uchwale nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchów na lata 2011 – 2024,
12) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r.
10. Uchwalenie planów pracy Komisji na 2012 rok.
11. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok.
12. Informacja o działalności Koła Pszczelarzy w Tuchowie.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Życzenia Noworoczne.
16. Zamknięcie obrad.

Skip to content