Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapraszamy na sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam 25 maja 2011 r. (tj. środa), na godzinę 12:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu I p., Rynek 1.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Realizacja budżetu w Starostwie Powiatowym za 2010 r.
7. Stan dróg powiatowych oraz plan inwestycji drogowych na terenie gminy Tuchów.
8. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2010 r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli budżetu za 2010 r.
10. Absolutorium dla Burmistrza.
11. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego,
2) w sprawie wyboru delegata – przedstawiciela członka rzeczywistego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,
3) w sprawie zmian w uchwale nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2011 – 2024,
4) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Skip to content