Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Tuchowa zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Tuchów, zgodnego z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. oraz ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Tuchów, zgodnego z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r., ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą nr 1067/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r.
Lokalny Program Rewitalizacji umożliwia aplikowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (w ramach 11 Osi priorytetowej Rewitalizacjia przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych oraz Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2015 do godz. 15:00. w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów.

Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Skip to content