Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE

DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TUCHOWA NA LATA 2007 – 2015

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych.
Pierwsze spotkanie konsultacyjne
w Urzędzie Miejskim w Tuchowie odbędzie się
5 marca 2007 r (Ratusz – Sala Posiedzeń I piętro)

Firma Marketingowa Hektor sp. z o.o. (ul.Kaczkowskiego7, 33-100 Tarnów) przygotowuje i opracowuje na zlecenie BURMISTRZA TUCHOWA – „ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TUCHÓW NA LATA 2007 – 2015” zgodny ze Strategią Rozwoju Kraju 2006 – 2015, Narodową Strategią Spójności 2007 – 2013, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 – powiedział STANISŁAW LIS, prezes zarządu Firmy Marketingowej „Hektor”.

Program rewitalizacji obejmuje teren miasta Tuchów.

Celem nadrzędnym rewitalizacji Tuchowa jest:


Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego rozwoju miasta Tuchów – ożywienie gospodarcze i społeczne miasta, w szczególności ożywienie potencjału turystycznego i kulturalnego.

Natomiast CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI rewitalizacji Tuchowa są:
1.Poprawa warunków życia mieszkańców Tuchowa – poprawa estetyki przestrzeni publicznych, w szczególności infrastruktury drogowej.
2.Ochrona układu urbanistycznego miasta Tuchów – prace konserwatorskie i remonty zabytków, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do rozwoju kultury, turystyki i tworzenia stałych miejsc pracy.
3.Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej, w tym rozwój edukacji patriotycznej, budującej tożsamość społeczności lokalnej i mocne związki mieszkańców z miastem i jego rozwojem.
4.Tworzenie stref bezpieczeństwa – zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach oraz tworzenie warunków dla porządku publicznego (rozwój systemu monitoringu na terenie miasta).
5.Marketing i promocja krajowa i zagraniczna atrakcji kulturalnych i turystycznych Tuchowa.

Program rewitalizacji jest obowiązkowym załącznikiem do wniosków o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii i Mechanizmów Finansowych EOG a także innych dostępnych funduszy krajowych i zagranicznych wspierających projekty inwestycyjne w dziedzinie rewitalizacji miast.

Program rewitalizacji obejmować będzie cały obszar w granicach administracyjnych Tuchowa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych, wyłonionych w ramach delimitacji w ujęciu przestrzennym przy uwzględnieniu co najmniej trzech z pięciu zjawisk:
Niski wskaźnik aktywności ekonomicznej,
Wysoki stopień zubożenia i wykluczenia społecznego,
Niski poziom edukacji,
Wysoki stopień przestępczości i wykroczeń,
Brak lub wysoki stopień degradacji infrastruktury technicznej oraz niskie walory środowiska.

„Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tuchów na lata 2007 – 2015” będzie spójny ze strategicznymi dokumentami rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Tuchów, regionu małopolski oraz państwa.

W związku z przygotowaniem „ZINTEGROWANEGO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIASTA TUCHÓWA NA LATA 2007 – 2015”, odbędą się I spotkania konsultacyjne w dniu 5 marca 2007 r. w Urzędzie Miasta (Rynek 1) dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w programie.

Podczas spotkań konsultacyjnych – powiedział STANISŁAW LIS, prezes zarządu Firmy Marketingowej Hektor – przedstawimy ogólną koncepcję Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Tuchów na lata 2007-2015, wyniki prac związanych z delimitacją obszarów problemowych w ujęciu przestrzennym oraz warunki jakie muszą być spełnione przez beneficjentów końcowych, aby mogli umieścić swoje zadania w Zintegrowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszaru Miasta TUCHOWA na lata 2007-2015.

Drugie spotkania konsultacyjne dotyczące programu rewitalizacji Tuchowa odbędą się 16 marca 2007 r. w Urzędzie Miasta (Rynek 1) według następującego harmonogramu:


I Konsultacje Programu z beneficjentami końcowymi
godz. 8.35 – 9.35
Pracownicy UM w Tuchowie: przedstawiciele referatów zainteresowanych programem rewitalizacji
Radni Miasta Tuchów
godz. 9.40 – 10.40
Jednostki organizacyjne miasta Tuchów w tym, instytucje edukacji, kultury i sportu, spółki, komunalne,
Instytucje użyteczności publicznej (m.in. straż pożarna, policja, itp).
godz. 10.45 – 11.45
Kościoły i związki wyznaniowe,
Stowarzyszenia i fundacje,
Spółdzielnie mieszkaniowe,
Wspólnoty mieszkaniowe,
Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym,
organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku (organizacje non profit), w tym fundacje i stowarzyszenia,
Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy z jednostką samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w odrębnych przepisach.
Godz.11:50 – 12.50
Podsumowanie I spotkań konsultacyjnych

Wszystkich zainteresowanych jeszcze raz uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Józef Komarewicz

Rzecznik prasowy
Firmy Marketingowej Hektor

Skip to content