Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zawiadomienie o 43. sesji Rady Miejskiej w Tuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446 ze zmianami) zwołuję czterdziestą trzecią sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą uprzejmie zapraszam w dniu 27 września 2017 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 13:00 w sali posiedzeń w ratuszu (Ip.) przy ul. Rynek 1 w Tuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Tuchowie – 27 września 2017 r.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Wręczenie ryngrafu z okazji 50-lecia Ludowego Klubu Sportowego ALFA Siedliska.
7. Informacja o działalności Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” za pierwsze półrocze 2017 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Tuchowa w I półroczu 2017 roku.
9. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Tuchów;
2) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów;
3) w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
4) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tuchów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;
5) w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 roku wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2017 – 2029;
6) w sprawie zmian w Uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 roku – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok;
7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zabłędzy o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III;
8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Burzynie składającego się z sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie oraz Publicznego Gimnazjum im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie;
9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej składającego się z sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej oraz Publicznego Gimnazjum w Jodłówce Tuchowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej;
10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Ojca Władysława Witkowskiego – Redemptorysty w Karwodrzy składającego się z sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VI oraz Publicznego Gimnazjum w Karwodrzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Karwodrzy o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VIII;
11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Siedliskach składającego się z sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach oraz Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach;
12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Tuchowie składającego się z sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie oraz Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Tuchowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Tuchowie;
13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrówce Tuchowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrówce Tuchowskiej;
14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej;
15) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łowczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Łowczowie;
16) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach;
17) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/167/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów;
18) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchowie;
19) w sprawie podtrzymania swego poprzedniego stanowiska odnośnie skargi;
20) w sprawie rozpatrzenia skargi;
21) w sprawie rozpatrzenia skargi.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Skip to content