Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości

1 stycznia 2012 roku weszła w życia zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przyjęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Do 30 czerwca 2013 roku można zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do gminy. Należy jednak przekazać do urzędu informację oraz kopię umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne we wskazanym przez urząd terminie.

Jak będzie działał system gminny?
– Gmina ustali stawki i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia – oczekuj informacji z urzędu.
– Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego – gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty.
– Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady.
– Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywne zebrane od mieszkańców.
– Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.
– Powstaną punkty selektywne zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść.

O szczegółach systemu utrzymania czystości i porządku w gminie Tuchów będziemy informować mieszkańców w późniejszym czasie.

Skip to content