Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXIII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam 27 czerwca 2012 r. (środa) o godzinie 13:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w ratusza.
Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie

Program:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Podsumowanie gminnego współzawodnictwa sportowego szkół za 2011/2012 rok.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Tuchów.
8. Współpraca międzynarodowa gminy Tuchów.
9. Akcja „Lato”.
10. Informacja nt. usług firm komunalnych działających na terenie gminy.
11. Podejmowanie uchwał.
1) w sprawie ustalenia wysokości bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych (i ich następców prawnych), nieruchomości stanowiących własność gminy Tuchów przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
2) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Tuchów i uchylenia Uchwały nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych,
3) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Tuchów,
4) w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tuchów,
5) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów dla miasta Tuchowa – pierwszy etap – zmiany,
6) w sprawie zmian w uchwale nr XVI/114/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuchów na lata 2012–2024,
7) w sprawie zmian w Uchwale nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku – Uchwała budżetowa gminy Tuchów na 2012 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Skip to content