Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Budowa sieci sanitarnej w naszej gminie

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”.

Wartość projektu wynosi 157 823 685 zł, przy czym dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 95 313 646 zł. Dzięki jego realizacji na terenie uczestniczących w projekcie gmin: Ciężkowice, Ryglice, Tuchów i Rzepiennik Strzyżewski powstanie ok. 105 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 56 km sieci wodociągowej oraz zostaną przebudowane i rozbudowane trzy oczyszczalnie ścieków oraz dwie stacje uzdatniania wody.

W 2011 r. na terenie gminy i miasta Tuchów rozpoczęto szereg działań zmierzających do polepszenia warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ze względu na ogromny zakres prac budowlanych w ramach projektu konieczne było zaangażowanie w marcu 2011 r. inżyniera kontraktu, którego zadaniem jest nadzór inwestorski oraz doprowadzenie do terminowego i zgodnego z zakresem rzeczowym zakończenie kontraktów na roboty budowane. Ważnym wydarzeniem było uroczyste zainicjowanie prac budowlanych poprzez symboliczne „wbicie łopaty” (7 czerwca 2011 r.). W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele WFOŚiGW w Krakowie, jako instytucji wdrażającej projekt, władz samorządowych, Spółki Komunalnej, pomocy technicznej, inżyniera kontraktu inwestycji.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców prac budowlanych prowadzonych w gminie i mieście Tuchowie. W sierpniu ruszyły prace budowlane, a do końca listopada w mieście Tuchowie wykonano ok. 3,5 km kanalizacji sanitarnej. Natomiast w miejscowościach: Dąbrówka Tuchowska, Dąbrówka Tuchowska–Łężna, Lubaszowa, Burzyn wykonano około 10 km kanalizacji sanitarnej.
Podobne prace budowlane prowadzone są równolegle także w trzech innych gminach biorących udział w projekcie, mianowicie: Ciężkowicach, Ryglicach i Rzepienniku Strzyżewskim.
We wrześniu 2011 r. podpisano dwie umowy z wykonawcami na realizację dwóch największych inwestycji w regionie, którymi są przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubaszowej. Realizacja tych kontraktów odbędzie się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegółowych informacji na temat realizowanych prac w ramach projektu udziela Spółka Komunalna „Dorzecze Białej sp. z o.o. z siedziba 33-172 Siedliska, Jednostka Realizująca Projekt, pod numerem telefonu 14/6506204 oraz na stronie internetowej www.dorzeczebialej-projekt.pl

Skip to content