Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Czyste powietrze: drugie spotkanie funkcjonariuszy policji w tuchowskim magistracie

W dniu 28 listopada w Urzędzie Miejskim w Tuchowie po raz drugi spotkali się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Tuchowie oraz przedstawiciele tuchowskiego magistratu. Cel jest jeden: zwiększenie skuteczności przeprowadzanych kontroli palenisk w zakresie wyeliminowania procederu spalania śmieci.

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują przepisy małopolskiej uchwały antysmogowej. Przed samorządami stoi wielkie wyzwanie – pomoc we wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów ww. uchwały oraz wyeliminowanie procederu spalania odpadów.

Kontrole będą realizowane nie tylko w godzinach pracy urzędu, ale także popołudniami i wieczorami. Wsparcia urzędnikom udzielą funkcjonariusze policji. Wpłynie to na podniesienie stopnia skuteczności i bezpieczeństwa naszych pracowników. W razie stwierdzenia łamania obowiązujących przepisów funkcjonariusze policji ukażą sprawcę mandatem karnym.

Podczas spotkania komendant gminny ZOSP w Tuchowie dh Łukasz Giemza przedstawił zagrożenia wynikające z niewłaściwego spalania paliw stałych, a także możliwością zatrucia tlenkiem węgla.

Co może kontrolujący?

  • dokonać kontroli w godzinach od 6.00 do 22.00 w każdy dzień tygodnia na podstawie ważnego upoważnienia wójta/burmistrza/prezydenta miasta
  • dokonać oględzin miejsca przeznaczonego na kotłownię oraz wszystkich urządzeń grzewczych, w tym miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń tj. kuchni kaflowych, kominków znajdujących się w gospodarstwie domowym
  • jest uprawniony do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z charakterem przeprowadzanej kontroli m.in. sporządzenia dokumentacji fotograficznej, żądania okazania dokumentu potwierdzającego jakość stosowanego paliwa, wykonania pomiaru wilgotności drewna przeznaczonego do spalania w kotle, pobrania próbki popiołu itp. Z przeprowadzonych oględzin kontrolujący sporządza protokół oględzin w dwóch egzemplarzach – jeden zawsze otrzymuje kontrolowany mieszkaniec
  • w przypadku złamania obowiązujących przepisów urzędnik wzywa funkcjonariuszy policji na miejsce zdarzenia

Co może kontrolowany?

  • żądać okazania identyfikatora/upoważnienia od osób przeprowadzających kontrolę
  • uczestniczyć w każdym etapie kontroli
  • wnieść uwagi do sporządzonego protokołu w przeciągu 14 dni licząc od dnia zakończenia kontroli do organu przeprowadzającego kontrolę

W kontekście przeprowadzonych kontroli najważniejszym obowiązkiem w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z niskiej emisji należy obowiązek przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych oraz kategoryczny zakaz spalania odpadów. Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego obejmuje kontrolę urządzenia grzewczego oraz kontrolę stosowanego paliwa.

Dodatkowo na podstawie art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska prowadzone są również kontrole np. dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi.

Prowadzenie kontroli w województwie małopolskim jest obowiązkiem gmin wynikającym z Programu ochrony powietrza, a brak przeprowadzania kontroli może skutkować nałożeniem na gminy kary w wysokości do 500 000,00 złotych.

Skip to content