Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Głównym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dla mieszkańców Małopolski dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy:

 • Dla budynków istniejących: obowiązkowa wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu,
 • Dla budynków nowobudowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu przy jednoczesnym zakończeniu inwestycji do 31 grudnia 2019 roku. Przez zakończenie inwestycji rozumie się wyko0nanie instalacji centralnego ogrzewania, założenie i pierwsze uruchomienie kotła.

Wysokość dofinansowania
Kwota finansowania dla osób, które nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy:

 • grupa I: do 600 zł/osobę – dotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: 601 – 800 zł/osobę – dotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: 801 – 1 000 zł/osobę – dotacja do 70% i pożyczka do 30%,
 • grupa IV: 1 001 – 1 200 zł/osobę – dotacja do 60% i pożyczka do 40%,
 • grupa V: 1 201 – 1 400 zł/osobę – dotacja do 50% i pożyczka do 50%,
 • grupa VI: 1 401 – 1 600 zł/osobę – dotacja do 40% i pożyczka do 60%,
 • grupa VII: powyżej 1 600 zł/osobę – dotacja do 30% i pożyczka do 70%

Dla osób, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywność dofinansowania zależy dodatkowo od osiągniętego przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku (z zastrzeżeniem wniosków składanych do 30 kwietnia):

Grupa VII: powyżej 1 600 zł/osobę – w zależności od kwoty rocznego dochodu wnioskodawcy:
• do 85 529 zł/ rok – dotacja do 18% i pożyczka do 82%,
• do 125 528 zł/rok – dotacja do 15% i pożyczka do 85%,
• powyżej 125 528 zł/rok – pożyczka do 100 %.

Koszty kwalifikowane
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny. Koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony po 01.01.2019 r. z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, są kwalifikowane w ramach limitu kosztów, o których mowa powyżej przypadających na cały budynek. W przypadku przekroczenia kwoty 53 tys. zł dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki, której dofinansowanie wyniesie nie mniej niż 2% w skali roku. Planowany okres spłaty pożyczki to 15 lat, z możliwością karencji w spłacie, nie dłużej niż do zakończenia przedsięwzięcia.

INFORMACJE O NABORZE:
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027r.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/strona-glownaprogramu
Rejestracja Wnioskodawców:
https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/register_of

Kontakt w sprawie programu Czyste powietrze:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00): 502 073 066, 12 422 94 90 wew. 2
e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Janusz Sułowski
tel. 785 855 603
janusz.sulowski@wfos.krakow.pl

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WFOŚiGW w Tarnowie
al. Solidarności 5 – 9, pok.404
33-100 Tarnów

kontakt:
Marcin Ciurej
tel. 507 248 316,

Skip to content