Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wymień kocioł

Kotły gazowe i spalające biomasęKotły na paliwa stałe (ekogroszek)

Projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” to dofinansowanie na wymianę minimum 140 nieekologicznych urządzeń grzewczych na terenie gminy Tuchów, w prywatnych gospodarstwach domowych na urządzenia spalające biomasę i paliwa gazowe, spełniające wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Maksymalne dofinansowanie przewidziane w ramach projektu na jedno gospodarstwo domowe wynosi 14 tys. złotych.

Warunkiem otrzymania dotacji jest m.in pozytywny wynik oceny energetycznej budynku. Dofinansowanie sięga wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych wydatków faktycznie poniesionych (sfinansowanych) w okresie od dnia podpisania umowy o dotację z gminą, do dnia złożenia wniosku o wypłatę dotacji.

Przez poniesienie wydatku rozumie się zakup, potwierdzony datą wystawienia faktur VAT lub rachunków oraz zapłacenie zobowiązań wynikających z tych faktur VAT lub rachunków.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku:

 • 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 • 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 • 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 • 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie.
Jednak nie więcej niż 8 tys. zł na nowe źródło ciepła.

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego została określona na poziomie:

 • maksymalnie do 6 tys. zł dla budynku jednorodzinnego,
 • maksymalnie 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Beneficjent zobowiązany jest do:

 • Likwidacji nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwie domowym,
 • Zakupu i montażu nowego źródła ciepła spełniającego spełniającego wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185,
 • Stosowania paliwa dedykowanego pod źródło ciepła o ściśle określonych parametrach,
 • Przestrzegania zakazu nieuprawnionych modyfikacji kotła w zakresie pozwalającym na spalanie paliwa innego niż dedykowane do urządzenia, w tym dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie odpadów;
 • Użytkowania wyłącznie dofinansowanego źródła ciepła, jako głównego źródła ogrzewania w budynku przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu, o którym poinformuje Urząd Miejski w Tuchowie.

Wymagania w zakresie termomodernizacji budynku:
budynek mieszkalny przeszedł pozytywnie ocenę energetyczną lub mieszkaniec zobowiązał się do wykonania prac termomodernizacyjnych w przypadku, gdy oceniany budynek nie spełniania przyjętego minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku:
Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:
• 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub
• 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych
(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej)

ŁĄCZNY KOSZT PROJEKTU: 1 801 882,00 z
W TYM DOFINANSOWANIE: 1 773 717,40 zł
WKŁAD WŁASNY: 28 167,60 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: lata 2017- 2020

INFORMACJE O NABORZE:  NABÓR ZAKOŃCZONY 

Projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPRProjekt pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” zakłada wymianę minimum 140 nie ekologicznych urządzeń grzewczych na terenie gminy Tuchów, w prywatnych gospodarstwach domowych na urządzenia spełniające wymagania Ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Maksymalne dofinansowanie przewidziane w ramach projektu na jedno gospodarstwo domowe wynosi 9 tys. złotych. Warunkiem otrzymania dotacji jest m.in pozytywny wynik oceny energetycznej budynku. Dofinansowanie sięga wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych wydatków faktycznie poniesionych (sfinansowanych) w okresie od dnia podpisania umowy o dotację z Gminą, do dnia złożenia wniosku o wypłatę dotacji. Przez poniesienie wydatku rozumie się zakup, potwierdzony datą wystawienia faktur VAT lub rachunków oraz zapłacenie zobowiązań wynikających z tych faktur VAT lub rachunków.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku:

 • 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 • 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 • 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 • 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie.
Jednak nie więcej niż 8 tys. zł na nowe źródło ciepła.

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego została określona na poziomie:

 • maksymalnie do 1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego,
 • maksymalnie 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Beneficjent zobowiązany jest do:

 • Likwidacji nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwie domowym;
 • Zakupu i montażu nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185;
 • Stosowania paliwa dedykowanego pod źródło ciepła o ściśle określonych parametrach;
 • Przestrzegania zakazu nieuprawnionych modyfikacji kotła w zakresie pozwalającym na spalanie paliwa innego niż dedykowane do urządzenia, w tym dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie odpadów;
 • Użytkowania wyłącznie dofinansowanego źródła ciepła, jako głównego źródła ogrzewania w budynku przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu, o którym poinformuje Urząd Miejski w Tuchowie.

Ocena energetyczna budynku jest warunkiem dostępowym do udziału w projekcie.

Podczas wizji lokalnej audytor zbierze dane dotyczące budynku, dokona pomiarów i wpisze wszystkie dane do ankiety. Po wizycie właściciel/osoba upoważniona sprawdza poprawność wpisanych do ankiety danych i potwierdza ich prawidłowość podpisem, na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń ani zgody na przetwarzanie danych osobowych. Audytor nie udziela żadnych informacji o zasadach, terminie uzyskania dotacji ani możliwej wysokości dofinansowania.

W przypadku trudności w skontaktowaniu się z właścicielem/osobą upoważnioną, w celu umówienia pierwszego spotkania, Wykonawca zwraca się do koordynatora w gminie z prośbą o pomoc. W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez koordynatora w gminie z właścicielem/osobą upoważnioną w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, Wnioskodawca (gmina) podejmuje decyzję, czy dany budynek wykreślić z listy budynków przekazanej do Wykonawcy.

Druga wizyta u mieszkańca – przedstawienie wyników oceny.

Na tym etapie audytor przedstawi dokument oceny energetycznej w całości w wersji papierowej oraz omówi z właścicielem/osobą upoważnioną wynik oceny energetycznej, przedstawi obliczoną moc kotła. Jeżeli z obliczeń wynika, że w budynku należy przeprowadzić określone prace termomodernizacyjne, audytor przedstawi możliwe warianty. Właściciel/osoba upoważniona każdorazowo jest zobowiązana do sprawdzenia prawidłowości wprowadzonych do oceny energetycznej danych adresowych, parametrów techniczno-użytkowych budynku oraz zdjęć.

Właściciel/osoba upoważniona po zapoznaniu się z wynikami oceny energetycznej podpisuje stosowne oświadczenie, które jest jednoznaczne z udziałem bądź rezygnacją z udziału w projekcie. Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów. Audytor nie zostawia egzemplarza oceny energetycznej ani w wersji papierowej ani elektronicznej właścicielowi/osobie upoważnionej. Egzemplarze wykonanej oceny energetycznej w 2 kopiach zostaną przesłane w przeciągu maksymalnie 4 tygodni do Urzędu Miejskiego w Tuchowie. Po otrzymaniu oceny przez Urząd, upoważniony pracownik gminy, będzie się kontaktował telefonicznie w sprawie dalszego postępowania.

Wniosek o ponowną weryfikację oceny
Właściciel/osoba upoważniona ma prawo zgłosić żądanie ponownej weryfikacji oceny w przypadku wystąpienia sytuacji, która nie wiąże się z obiektywnymi błędami po stronie Wykonawcy.
Wniosek o ponowną weryfikację składa się pisemnie w formie adnotacji na ocenie energetycznej „nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora”, podpis właściciela/osoby upoważnionej oraz powinien zawierać odpowiednie uzasadnienie.

Czas na wykonanie ponownej weryfikacji przez innego audytora to 11 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:
• Koszty zakupu nowego kotła/instalacji nie zostaną zwrócone, jeżeli wymiana kotła nastąpi przed datą podpisania umowy mieszkańca z Gminą Tuchów.
• Moc projektowanego źródła ciepła zostaje określona w ocenie energetycznej budynku, a dofinansowanie przyznawane jest tylko i wyłącznie na moc określoną w ww. ocenie.
• Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zostaje również określone w ocenie energetycznej budynku.
• Dofinansowanie jest przyznawane tylko dla kotłów, które spełniają wymagania ekoprojektu (Ecodesign) w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. W przypadku zakupu innych urządzeń grzewczych, refundacja kosztów nie będzie przyznana.

ŁĄCZNY KOSZT PROJEKTU: 1 159 326,77 zł
W TYM DOFINANSOWANIE: 1 141 116,68 zł
WKŁAD WŁASNY: 18 210,09 zł
INFORMACJE O NABORZE:  NABÓR W TOKU, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

Kliknij, aby pobrać wniosek.

„Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

Skip to content