Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Efekty kontroli składów węgla w gminie Tuchów

W nawiązaniu do wniosku Gminy Tuchów dot. kontroli składów węgla informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie – Delegatura w Tarnowie przeprowadził szereg kontroli w składach węgla na terenie powiatu tarnowskiego, w tym w gminie Tuchów.

W wyniku przeprowadzonych inspekcji w składach oferujących sprzedaż węgla stwierdzono uchybienia w zakresie obowiązujących przepisów. Przedsiębiorcy zostali wezwani do usunięcia nieprawidłowości. W jednym przypadku przedsiębiorca został ukarany mandatem karnym.

Urząd Miejski w Tuchowie przypomina, że kontrole są następstwem obowiązujących od 4 listopada 2018 roku, przepisów z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Ministerstwo wprowadziło również świadectwa jakości paliw w ramach obowiązującej od 12 września 2018 r. Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pali. Ustawa ta dotyczy paliw stałych wykorzystywanych w domowych kotłach (o mocy do 1MW).

Od 4 listopada 2018 roku, każdy kto kupuje węgiel powinien otrzymać informację nie tylko o parametrach zakupionego paliwa, ale też czy to paliwo spełnia ściśle określone wymagania jakościowe.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wystawienie świadectwa jakości sprzedawanego węgla każdorazowo przy jego zakupie przez konsumenta. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Tuchowie przeprowadzający kontrole w gospodarstwach domowych mogą żądać okazania stosownego świadectwa jakości węgla, a w protokole z kontroli zapisuje się czy kontrolowany posiadał taki dokument.

Jednocześnie Urząd Miejski w Tuchowie informuje, że w przypadku niepokojących zgłoszeń od mieszkańców będzie interweniować do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Apelujemy, aby nasi mieszkańcy przy zakupie węgla upominali się o wystawienie świadectwa jakości. Za niewystawienie świadectwa jakości lub wystawienie takiego, w którym parametry paliwa stałego są niezgodne z deklarowanymi, Inspekcja Handlowa może nałożyć karę grzywny do 200 tys. zł.

Skip to content