Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

II przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Tuchów

Burmistrz Tuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów. Pierwszy przetarg odbył się dnia 1.02.2019r.
1. Lokalizacja: Tuchów, ul. Mickiewicza.

2. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 2086/63 o powierzchni 1,3121 ha, objęta KW TR2T/00065860/2, własność Gmina Tuchów.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w miejscowości Tuchów i posiada dostęp do drogi publicznej (droga wojewódzka). Przylega do drogi wojewódzkiej i urządzenie wjazdu będzie wymagało uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przez działkę, wzdłuż granicy z drogą wojewódzką nr 977 przebiega napowietrzny przewód teletechniczny. Wzdłuż drogi biegnie sieć wodociągowa, w najbliższym otoczeniu sieć kanalizacyjna, elektryczna i gazowa.

4. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: bez zobowiązań.

5. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuchowa uchwalonego Uchwałą Nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa – II etap zmiany, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014r., pod poz. 1164, obowiązującą od dnia 12 marca 2014r. powyższa działka znajduje się:
• w terenie oznaczonym symbolem planu 23 U – przeznaczenie podstawowe: – tereny zabudowy usługowej ( komercyjnej i publicznej ), dopuszcza się: adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej,z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych obiektów, zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne i publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, place składowe, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, zabudowa mieszkaniowa wbudowana, elementy reklamowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi o wysokości nie wyższej niż 6,0 m, zabrania się lokalizowania w granicach terenu obiektów kubaturowych i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (ok. 80% powierzchni działki),
• w terenie oznaczonym symbolem planu 43 MN – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające: usługi wbudowane – maksymalnie do 30 % powierzchni całkowitej budynku, urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, dojazdowe, ciągi piesze, ścieżki i trasy rowerowe, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, zabudowa garażowa i gospodarcza, wiaty, urządzenia i obiekty sportowe i rekreacyjne, zieleń urządzona, mała architektura (ok. 10% powierzchni działki),
• w terenie oznaczonym symbolem planu 1 ZI – przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej, wykonywanie wszelkich robót ziemnych należy przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne, dopuszcza się prowadzenie sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego infrastruktury technicznej, dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla pieszych, dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych i garażowych do 25 m2 powierzchni zabudowy, wiat, altan i ogrodzeń (ok. 10% powierzchni działki).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 850 000,00 zł + podatek VAT.

7. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości, winna wpłynąć na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie, 59 8627 0001 2023 9000 2645 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, do dnia podpisania umowy sprzedaży. W dniu podpisywania umowy w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na ww. Koncie.

8. Termin i miejsce przetargu: 17 maja 2019r. , godz. 900, pok. Nr 10 -sala narad.

9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: wadium – 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, najpóźniej do dnia 13.05.2019r. i na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty komisja dopuszcza do udziału w przetargu. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Warunki dodatkowe : uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

12. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio:
• odwołania przetargu;
• zamknięcia przetargu;
• unieważnienia przetargu;
• zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku gdy nabywany grunt miałby stanowić wspólność małżeńską, do przetargu winny stawić się obydwoje małżonkowie.

13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Tuchowa.

15. Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

16. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Tuchów przyczyny.

17. Kontakt: 14 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach ogłoszeń Tuchowa.