Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Monitoring jakości powietrza

Dnia 11 lutego 2020 roku na balkonie tuchowskiego ratusza został zamontowany pyłomierz Krakowskiego Alarmu Smogowego. Pomiary stężeń pyłu PM 10 (średnie godzinowe) będzie można śledzić na bieżąco przez najbliższe dwa tygodnie.

Dzięki realizacji przez Gminę Tuchów programu LIFE „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w Zdrowej Atmosferze” LIFE 14 IPE PL 021 LIFE IP MALOPOLSKA możliwe jest nieodpłatne wypożyczenie profesjonalnego pyłomierza.

Pomiary na żywo z pyłomierza

Co to jest pył zawieszony PM10?
Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach i o różnym składzie chemicznym. Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) mogą wnikać do płuc, co powoduje poważne problemy zdrowotne, w szczególności u osób starszych oraz dzieci.

Skład chemiczny pyłu zawieszonego
Na powierzchni pyłu przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren).

Cząsteczki węglowodorów aromatycznych takich jak benzen, czy benzopiren są płaskie. Mają więc możliwość wślizgiwania się między nukleotydy DNA, co nadaje im właściwości rakotwórcze.

Źródła pyłu zawieszonego
Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych. Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

 

Skip to content