Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór do projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie ogłasza nabór do kolejnej edycji projektu systemowego pn. „Kierunek – samodzielność i niezależność” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie szkoleń:
– wzmacniania kompetencji społecznych w ramach którego uczestnicy nabędą dodatkowe umiejętności społeczne przydatne w codziennych relacjach z innymi,
– doradztwa zawodowego, dzięki któremu uzyskają umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, wzmocnią wiedzę w zakresie własnych możliwości i predyspozycji oraz poznają istotne czynniki mające wpływ na swój wizerunek w oczach przyszłego pracodawcy,
– wzmocnienia zdolności zawodowych, który obejmuje szkolenia zawodowe o tematyce:
* przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B,
* florystyka i bukieciarstwo,
* kurs komputerowy i obsługa kasy fiskalnej,
* opiekunka dziecięca lub opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie do dnia 31 marca 2011r.

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są klientami pomocy społecznej:
– zamieszkują gminę Tuchów,
– w przedziale wiekowym 18-64 lata,
– należą do jednej z grup osób:
● bezrobotnych,
● nieaktywnych zawodowo,
● zatrudnionych, w tym rolników
charakteryzujących się niskim wykształceniem, brakiem kwalifikacji zawodowych lub innymi cechami ograniczającymi wejście na rynek pracy i wypełnianie ról społecznych.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje od realizatorów projektu, tj.
– w siedzibie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów,
– w biurze projektu – I piętro, pokój nr 12 lub u pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów,
– pod numerem telefonu: 14 6525 489,
– e-mail: slowik.ops@op.pl

Skip to content