Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VI sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 30 marca 2011 r. (tj. środa), na godzinę 12:00.

Program:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny – informacja Komendanta Policji.
7. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego,
2) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Tuchów,
3) w sprawie odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty w przypadku zamiany nieruchomości pomiędzy Gmina Tuchów a osobą fizyczną,
4) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku,
5) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 r.,
6) w sprawie zarządzenia poboru podatków drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych dla Gminy Tuchów,
8) w sprawie rozpatrzenia skargi.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Skip to content