Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Tuchowie podjęła uchwałę nr XVI/159/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Stawki obowiązujące od dnia 1 lutego 2020 r.

21 zł
Stawka za odpady zbierane w sposób selektywny. Przypominamy, że ustawowy obowiązek segregacji odpadów dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości.
19 zł
Stawka za odpady zbierane w sposób selektywny w sytuacji kiedy mieszkaniec kompostuje bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Stawka przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) złożyli oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) kompostują wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
3) wypełniają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

42 zł
Stawka opłaty podwyższonej w sytuacji kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
KODY KRESKOWE
Od 2020 r. wprowadzony został na terenie gminy Tuchów system kodów kreskowych identyfikujących konkretny adres nieruchomości oraz rodzaj segregowanych odpadów. Kody kreskowe mają za zadanie uszczelnić system segregacji odpadów i wyeliminować niewłaściwe sortowanie oraz deklarowanie ilości osób zamieszkałych. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest nakleić na worek naklejkę z kodem kreskowym odpowiadającym jego kolorowi otrzymany z Urzędu Miejskiego w Tuchowie. Worek bez kodu kreskowego nie będzie odbierany z posesji. Mieszkaniec oddający odpady komunalne w PSZOK musi przedłożyć m.in. kod kreskowy z napisem PSZOK.

Dystrybucja kodów kreskowych odbędzie się w miesiącu styczniu. Mieszkańcy do czasu otrzymania kodów kreskowych mogą oddawać odpady bez naklejonego kodu kreskowego na worek.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Adres: Tuchów, ul. Długa 51D
Numer telefonu: 509 170 028
PSZOK czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w soboty – 8-13

Odpady w PSZOK przyjmowane są wyłącznie z gospodarstw domowych objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Tuchów po okazaniu kodu kreskowego o nazwie „PSZOK” otrzymanego z Urzędu Miejskiego w Tuchowie, dokumentu potwierdzającego adres zameldowania oraz potwierdzenia dokonania zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

UWAGA! Gdy odpadów jest zbyt dużo by mogły pochodzić z gospodarstwa domowego, bądź ich rodzaj wskazuje na inne źródło pochodzenia (odpady poprodukcyjne) odmawia się ich przyjęcia na PSZOK.

 TAK:  – papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, szkło płaskie (bez zanieczyszczeń), opakowanie wielomateriałowe, z drewna, metale (w tym opakowaniowe)
– opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
– odpady komunalne ulegające biodegradacji
– przeterminowane leki, strzykawki i igły w opakowaniach ochronnych
– chemikalia (oleje, tłuszcze, farby, detergenty, kleje, lepiszcza, żywice)
– zużyte baterie i akumulatory
– meble i inne odpady wielkogabarytowe
– odzież i tekstylia, buty (dobra odzież powinna trafić do pojemników CARITAS bądź na zbiórki na cele charytatywne)
– zużyte opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli i pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t (w ilości do 8 sztuk rocznie)
– gruz betonowy i ceglany (bez limitu)

 NIE:  – odpady zmieszane
– odpady zawierające azbest
– zmieszane odpady z budowy, remontu , demontażu, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub remont
– części samochodowe
– opony z pojazdów ciężarowych, ciągników rolniczych
– odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji
– odpady w opakowaniach cieknących
– odpady poprodukcyjne
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
(wystawiane przed posesją)
 TAK:  materace, stare meble (najlepiej rozebrane na części), wyroby tapicerskie, zabawki dużych rozmiarów oraz sprzęt elektryczny i elektroniczne.
 NIE:  materiały budowlane po remontach, grzejniki, muszle toaletowe, okna, drzwi, duże kartony, opony samochodowe, urządzeń zasilanych benzyną (kosiarka, piła łańcuchowa itp.). Te odpady należy wywieźć na PSZOK
LIMITY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Obowiązują następujące limity odbioru odpadów komunalnych w zamian za poniesioną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • żużel i popiół pochodzący z procesów spalania, w ilości nieprzekraczającej miesięcznie 2 worków o pojemności 60 litrów;
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji (bioodpady), w tym odpady zielone, za wyjątkiem gałęzi nieprzetworzonych na tzw. „zrębki” w ilości nieprzekraczającej przy jednorazowym ich odbiorze 10 worków;
  • zużyte opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli i pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t należy przekazywać:
    1) podczas zakupu nowych w placówkach handlowych lub serwisach opon,
    2) do PSZOK, w ilości nie większej niż 8 opon rocznie.
INFORMACJE O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wszelkie informacje dotyczące złożonych deklaracji oraz wyjaśnień, zgłoszeń dot. płatności, wywozu odpadów komunalnych i inne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi można uzyskać w budynku administracyjnym przy ul. Jana Pawła II 4 w Tuchowie, parter:

  • pokój nr 01 – obsługa mieszkańców z: Tuchowa, Karwodrzy, Łowczowa, Piotrkowic, Trzemesnej, Zabłędzy- numer telefonu: 14 6525 474 wew. 10
  • pokój nr 02 – obsługa mieszkańców z: Buchcic, Burzyna, Dąbrówki Tuchowskiej, Jodłówki Tuchowskiej, Lubaszowej, Mesznej Opackiej i Siedlisk – numer telefonu: 14 6525 474 wew. 11.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi śmierć jednego z mieszkańców objętych deklaracją, wówczas deklarację taką należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

INFORMACJA O SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI

Skip to content