Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii rozwoju dla Gminy Tuchów z perspektywą do roku 2030

Burmistrz Tuchowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju dla Gminy Tuchów z perspektywą do roku 2030.

Na podstawie art. 6.1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Burmistrz Tuchowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju dla Gminy Tuchów z perspektywą do roku 2030.

Burmistrz Tuchowa przystąpił do opracowywania projektu Strategii rozwoju dla Gminy Tuchów z perspektywą do roku 2030. Dokument ten wyznacza ramy prowadzenia polityki rozwoju na obszarze gminy Tuchów w perspektywie do roku 2030 – przedstawia wizje rozwoju, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań, a także kluczowe przedsięwzięcia, które w tym okresie powinny być realizowane przez samorząd i mieszkańców gminy.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy gminy;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22 listopada 2021 roku do 6 grudnia 2021 roku w formie:

 • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
  Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: um@tuchow.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, Rynek 1, 33-170 Tuchów, z dopiskiem „Strategia gminy – konsultacje” lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w terminie od 22 listopada 2021 roku do 6 grudnia 2021 roku.

Materiały tj. projekt Strategii rozwoju dla Gminy Tuchów z perspektywą do roku 2030 i formularz konsultacyjny dostępne będą od 22 listopada 2021 roku do 6 grudnia 2021 roku:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tuchów w zakładce „Konsultacje społeczne”, zakładka „Programy i strategie”;
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce „Strategia rozwoju Gminy Tuchów”;
 • w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów, pok. nr 208 (II piętro), w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie dokumentu treści i propozycji działań bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Projekt Strategii do pobrania tutaj.

Formularz konsultacyjny do pobrania tutaj.