Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ziołowej

Burmistrz Tuchowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów. Pierwszy przetarg odbył się dnia 30.09.2019r.
Drugi przetarg odbył się dnia 10.01.2020r.

1. Lokalizacja: Tuchów, ul. Ziołowa.

2. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 578/27 o powierzchni 0,0869 ha, objęta KW TR2T/00077528/0, własność Gmina Tuchów.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Tuchów i posiada dostęp do drogi publicznej. Działka nieuzbrojona. Na osiedlu zaprojektowane jest przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i energetycznej. Projektowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa będzie przebiegać wzdłuż granicy wschodniej działki, w konturze rolnym. W odległości 12m i 20 m od grac działki znajdują się 2 słupy energetyczne wysokiego napięcia.

4. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: bez obciążeń i zobowiązań

5. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuchowa uchwalonego Uchwałą Nr XVII/144/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2008r., zmienionego Uchwałą Nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa – II etap zmiany, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014r., pod poz. 1164, obowiązującą od dnia 12 marca 2014r. powyższa działka znajduje się:
*w terenie oznaczonym symbolem planu 105 MN/RM – przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa realizowana jako lokale wbudowane lub obiekty wolno stojące, usługi agroturystyki realizowane jako lokale wbudowane lub obiekty wolno stojące, urządzenia towarzyszące, w tym drogi wewnętrzne, dojazdowe, ciągi piesze, ścieżki i trasy rowerowe, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, zabudowa garażowa i gospodarcza, wiaty, urządzenia i obiekty sportowe i rekreacyjne, zieleń urządzona, zabrania się lokalizowania w granicach terenu obiektów kubaturowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
oraz częściowo w terenie o oznaczonym symbolem:
* 84R – przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze i zadrzewień śródpolnych, dopuszcza się istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego i drogi dojazdowe o szerokości 5-10 m, użytkowanie sadownicze i ogrodnicze, sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, zalesianie gruntów rolnych bezpośrednio przylegających do lasów lub terenów przeznaczonych pod zalesienie, ogrodzenia i obiekty małej architektury, lokalizację zbiorników wodnych, w tym stawów rybnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych, budowę wałów przeciwpowodziowych i innych obiektów ochrony przeciwpowodziowej, lokalizację obiektów związanych z produkcją rolną, nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ustala się zakaz zabudowy innej niż wymienionej powyżej

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 22 500,00 zł + podatek VAT.

7. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości, winna wpłynąć na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie, 59 8627 0001 2023 9000 2645 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, do dnia podpisania umowy sprzedaży. W dniu podpisywania umowy w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na ww. Koncie.

8. Termin i miejsce przetargu: 31 marca 2020r. , godz. 900, pok. Nr 10 -sala narad.

9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: wadium – 2 500,00 zł /słownie: dwa tysiące pięćset złotych/ należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, najpóźniej do dnia 25.03.2020r. i na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty komisja dopuszcza do udziału w przetargu. Za datę wpływu wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Warunki dodatkowe : uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

12. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio:
– odwołania przetargu;
-zamknięcia przetargu;
-unieważnienia przetargu;
-zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku gdy nabywany grunt miałby stanowić wspólność małżeńską, do przetargu winny stawić się obydwoje małżonkowie.

13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Tuchowa.

15. Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

16. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Tuchów przyczyny.

17. Kontakt: 14 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Tuchowie.

Skip to content