Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Zabłędzy – dz. nr 49

Burmistrz Tuchowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów. Pierwszy przetarg odbył się dnia 30.09.2019r.
Drugi przetarg odbył się dnia 10.01.2020r.

1. Lokalizacja: Zabłędza .

2. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 49 o powierzchni 0,17 ha, objęta KW TR2T/00046959/4, własność Gmina Tuchów

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Zabłędza i nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Dojazd od strony północnej (od Łękawki) drogą polną, stanowiącą własność osób fizycznych, wyłożoną płytami chodnikowymi

4. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: brak.

5. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/194/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2016r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów: dla miejscowości: Buchcice, Dąbrówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Siedliska, Trzemesna oraz Zabłędza ., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 pod poz. nr 6741, obowiązującego od dnia 9 grudnia 2016r. powyższa działka znajduje się :
* w terenie oznaczonym symbolem planu Z.8 RM- przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa, usługi agroturystyki, wiaty i altany, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, drogi wewnętrzne i ciągi piesze, miejsca postojowe, stolarnie i usługi rzemiosła do przetwórstwa drzewa, stawy rybne, urządzenia i sieci infrasktruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na gruntach klas IV-VI, dopuszczenie zmiany przeznaczenie istniejących obiektów na cele zabudowy rekreacyjnej,
* w terenie oznaczonym symbolem planu Z.2 RM/O- tereny zabudowy zagrodowa na obszarach osuwisk aktywnych, przeznaczenie podstawowe; zabudowa zagrodowa, przeznaczenie dopuszczalne: usługi, w tym usługi agroturystyki, w formie pomieszczeń wbudowanych w budynek mieszkalny, wiaty i altany, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, drogi wewnętrzne i ciągi piesze, miejsca postojowe, stolarnie i usługi rzemiosła do przetwórstwa drzewa, stawy rybne, urządzenia i sieci infrasktruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na gruntach klas IV-VI, dopuszczenie zmiany przeznaczenie istniejących obiektów na cele zabudowy rekreacyjnej,
Osuwiska aktywne ciągłe: na tym terenie zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy, oprócz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, budynków gospodarczych i garażowych oraz wiat i altan w obrębie istniejących siedlisk oraz wyznaczonych w planie terenów z możliwością zabudowy na warunkach określonych w ustalenia szczegółowych, których realizację dopuszcza się wyłącznie po wykonaniu dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, potwierdzającej, że projektowana inwestycja nie naruszy równowagi gruntu i nie spowoduje uaktywnienia się osuwiska, a także określi zalecenia dotyczące zabezpieczeń dla projektowanych inwestycji.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 13 000,00 zł + podatek VAT.

7. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości, winna wpłynąć na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie, 59 8627 0001 2023 9000 2645 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, do dnia podpisania umowy sprzedaży. W dniu podpisywania umowy w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na ww. Koncie.

8. Termin i miejsce przetargu: 31 marca 2020r. , godz. 1000, budynek Ratusza pok. Nr 10 -sala narad.

9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: wadium –1 600,00 zł /słownie: jeden tysiąc sześćset złotych/ należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, najpóźniej do dnia 25.03.2020r. i na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty komisja dopuszcza do udziału w przetargu. Za datę wpływu wadium uznaje się się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie Gmina Tuchów zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy, zaś wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Warunki dodatkowe : uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

12. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio:
– odwołania przetargu;
-zamknięcia przetargu;
-unieważnienia przetargu;
-zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku gdy nabywany grunt miałby stanowić wspólność małżeńską, do przetargu winny stawić się obydwoje małżonkowie.

13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Tuchowa.

15. Koszty notarialne oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

16. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z przyczyny ważnej dla Gminy Tuchów.

17. Kontakt: 14 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zabłędza.

Skip to content