Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Zabłędzy, dz. nr 52

Burmistrz Tuchowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów. Pierwszy przetarg odbył się dnia 30.09.2019r.
Drugi przetarg odbył się dnia 10.01.2020r.

1. Lokalizacja: Zabłędza.

2. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 52 o powierzchni 0,08 ha, objęta KW TR2T/00031570/5, własność Gmina Tuchów

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Zabłędza i nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Dojazd od strony północnej (od Łękawki) drogą polną, stanowiącą własność osób fizycznych, wyłożoną płytami chodnikowymi. Działka nie użytkowana rolniczo, niezabudowana, porośnięta trawą.

4. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: brak.

5. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/194/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2016r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów: dla miejscowości: Buchcice, Dąbrówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Siedliska, Trzemesna oraz Zabłędza ., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 pod poz. nr 6741, obowiązującego od dnia 9 grudnia 2016r. powyższa działka znajduje się :
* w terenie oznaczonym symbolem planu Z.2 RM/O- tereny zabudowy zagrodowa na obszarach osuwisk aktywnych, przeznaczenie podstawowe; zabudowa zagrodowa, przeznaczenie dopuszczalne: usługi, w tym usługi agroturystyki, w formie pomieszczeń wbudowanych w budynek mieszkalny, wiaty i altany, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, drogi wewnętrzne i ciągi piesze, miejsca postojowe, stolarnie i usługi rzemiosła do przetwórstwa drzewa, stawy rybne, urządzenia i sieci infrasktruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na gruntach klas IV-VI, dopuszczenie zmiany przeznaczenie istniejących obiektów na cele zabudowy rekreacyjnej,
Osuwiska aktywne ciągłe: na tym terenie zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy, orócz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, budynków gospodarczych i garażowych oraz wiat i altan w obrębie istniejących siedlisk oraz wyznaczonych w planie terenów z możliwością zabudowy na warunkach określonych w ustalenia szczegółowych, których realizację dopuszcza się wyłącznie po wykonaniu dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, potwierdzającej, że projektowana inwestycja nie naruszy równowagi gruntu i nie spowoduje uaktywnienia się osuwiska, a także określi zalecenia dotyczące zabezpieczeń dla projektowanych inwestycji.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 6 000,00 zł + podatek VAT.

7. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości, winna wpłynąć na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie, 59 8627 0001 2023 9000 2645 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, do dnia podpisania umowy sprzedaży. W dniu podpisywania umowy w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na ww. Koncie.

8. Termin i miejsce przetargu: 31 marca 2020r. , godz. 915, budynek Ratusza pok. Nr 10 -sala narad.

9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: wadium – 700,00 zł /słownie: siedemset złotych/ należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, najpóźniej do dnia 25.03.2020r. i na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty komisja dopuszcza do udziału w przetargu. Za datę wpływu wadium uznaje się się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie Gmina Tuchów zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy, zaś wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Warunki dodatkowe : uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

12. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio:
– odwołania przetargu;
-zamknięcia przetargu;
-unieważnienia przetargu;
-zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku gdy nabywany grunt miałby stanowić wspólność małżeńską, do przetargu winny stawić się obydwoje małżonkowie.

13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Tuchowa.

15. Koszty notarialne oraz opłat sądowych ponosi nabywca.
16. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z przyczyny ważnej dla Gminy Tuchów.
17. Kontakt: 14 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zabłędza.

Skip to content