Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o rokowaniach

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu, zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabłędzy.

1. Burmistrz Tuchowa ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Zabłędzy, oznaczonej jako działka nr 49 o powierzchni 0,17 ha, objętej KW TR2T/00046959/4.
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 5 000,00 zł + podatek VAT.
3. Zaliczka w wysokości: 500,00 zł.
Pierwszy przetarg odbył się dnia 29.05.2015r.
Drugi przetarg odbył się dnia 28.08.2015r.
4. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Zabłędza i nie posiada dostępu do drogi publicznej. Droga, która przylega do działki nr 49 stanowi własność osób prywatnych.
5. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: bez zobowiązań.
6. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów dla wsi: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice, Trzemesna, Zabłędza uchwalonego uchwałą nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 października 2007r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 133 z dnia 27 lutego 2008 r. poz. 890, obowiązującą od dnia 29 marca 2008r. powyższa działka znajduje się:
* w terenie oznaczonym symbolem planu L.4 – przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, usługi agroturystyki, stolarnie i usługi rzemiosła do przetwórstwa drewna, dopuszcza się: zmianę przeznaczenia istniejących obiektów produkcji rolniczej, hodowlanej pod warunkiem nie wykraczania oddziaływania tych obiektów poza granice władania ich właścicieli, w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.
7. Warunki dodatkowe i szczegółowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.
8. Termin przeprowadzenia rokowań:
Otwarcie części jawnej rokowań na zbycie nieruchomości położonej w Zabłędzy, oznaczonej jako działka nr 49 odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego – sala posiedzeń, w dniu 30 listopada 2015r.
Ustna cześć rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu jawnej części rokowań.

9. Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki na rachunek Urzędu Miejskiego w Tuchowie nr 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie do dnia 24.11.2015 r., podając oznaczenie nieruchomości, której zbycia rokowania mają dotyczyć. Za datę wpłaty zaliczki uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.
10. Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w kopertach zamkniętych w terminie do dnia 24.11.2015 r.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
– Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
– Datę sporządzenia zgłoszenia.
– Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
– Proponowaną cenę i sposób zapłaty.
– Dowód wpłaty zaliczki (kopia).
– Własnoręczny podpis.
– Uczestnik rokowań, który wpłacił zaliczkę uczestniczy w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika do tego uprawnionego, w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane.

Osoby uczestniczące w rokowaniach przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, przedsiębiorcy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej, w przypadku gdy uczestnikiem jest podmiot gospodarczy wystawione nie wcześniej niż 3-miesiące przed terminem rokowań, właściwych potwierdzonych notarialnie pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
11. Wygrywającemu rokowania zaliczka zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni na wskazane prze nich konto.
12. Uczestnik rokowań, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku rokowań (w tym przypadku od dnia przeprowadzonych rokowań), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Tuchowa.
13. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
14. Do ceny uzyskanej w drodze rokowań doliczony zostanie podatek VAT.
15. Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.
16. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Tuchów przyczyny.
17. Kontakt: 14 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Zabłędzy.

Tuchów, dnia 21.10.2015r.

Skip to content