Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burmistrz Tuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów

Burmistrz Tuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.08.2015r.
GPMK.6840.13.2015.BN
1. Lokalizacja: Jodłówka Tuchowska.
2. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 1077 o powierzchni 0,80 ha, objęta KW TR2T/00200873/1, własność gminy Tuchów.
3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Jodłówka Tuchowska i nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przylega do drogi gminnej asfaltowej od strony północno-wschodniej tylko w jednym punkcie (w narożu) bez możliwości wjazdu na działkę z drogi gminnej.
4. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: bez zobowiązań.
5. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów dla wsi: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice, Trzemesna, Zabłędza uchwalonego uchwałą nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 października 2007r., zmienionego uchwałą nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów, dla miejscowości: Jodłówka Tuchowska, Piotrkowice, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 września 2013r., pod poz. 5368, obowiązującą od dnia 4 października 2013r. powyższa działka znajduje się:
• w terenie oznaczonym symbolem planu D.48 Zlp – przeznaczenie podstawowe: dolesienia, gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,
• w terenie oznaczonym symbolem planu D.127 R – przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze, upraw ogrodniczych i sadowniczych, dopuszcza się istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego i drogi dojazdowe o szerokości 5-10m, sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, zalesianie gruntów rolnych bezpośrednio przylegających do istniejących lasów lub terenów przeznaczonych pod zalesianie, budowę ogrodzeń i obiektów małej architektury, budowę obiektów związanych z produkcją rolną nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, budowę stawów rybnych, ustala się zakaz zabudowy dla obiektów kubaturowych innych niż wymienionej powyżej,
• w terenie oznaczonym symbolem planu 1 KDW – przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne, obsługujące tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, odpowiadające parametrom dróg pożarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej, szerokość w liniach rozgraniczających dla ruchu jednokierunkowego = min. 5,0, szerokość jezdni utwardzonej dla ruchu jednokierunkowego = min. 3,5m, szerokość w liniach rozgraniczających dla ruchu dwukierunkowego = min 6,0 m, szerokość jezdni utwardzonej dla ruchu dwukierunkowego = min. 5,0 m, określa się nieprzekraczalną linię zabudowy dla obszarów zabudowy w odległości min. 6,0 m od krawędzi jezdni, zakazuje się sadzenia zieleni wysokiej i średniej w odległości mniejszej niż 2,5 m od krawędzi jezdni.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 17 000,00 zł.
7. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości, winna wpłynąć na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie, 59 8627 0001 2023 9000 2645 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu filia w Tuchowie, do dnia podpisania umowy sprzedaży. W dniu podpisywania umowy w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na ww. koncie.
8. Termin i miejsce przetargu: 30 listopada 2015r. , godz. 10:00, pok. nr 10 – sala narad.
9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: wadium – 1 700,00 zł /słownie: jeden tysiąc siedemset złotych/ należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu filia w Tuchowie, najpóźniej do dnia 24.11.2015r. i na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty komisja dopuszcza do udziału w przetargu. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.
12. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio:
• odwołania przetargu;
• zamknięcia przetargu;
• unieważnienia przetargu;
• zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku gdy nabywany grunt miałby stanowić wspólność małżeńską, do przetargu winny stawić się obydwoje małżonkowie.
13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
12. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Tuchowa.
13. Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.
14. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla gminy Tuchów przyczyny.
15. Kontakt: 14 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach ogłoszeń na terenie wsi Jodłówka Tuchowska.

Tuchów, dnia 21.10.2015r.

Skip to content